Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Mając na uwadze znaczenie zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator – kierując się zasadą ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawem do należytej ochrony danych osobowych ich dotyczących oraz w celu zapewnienia zgodności procedur przetwarzania tych danych z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa – ustanawia niniejszym Politykę Prywatności.

Polityka prywatności stanowi zbiór zasad postępowania przyjęty przez Administratora danych osobowych prowadzącego serwis internetowy pod adresem https://willamilosna.pl/, https://willamilosna.pl/en/ oraz funpage pod adresem: https://www.facebook.com/WillaMilosna/ – Aldonę Ostrowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sjesta Aldona Ostrowska, ul. Miłosna 2, 82-500 Kwidzyn, która reguluje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Oznacza to, że Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies poprzez użytkowanie ww. stron internetowych i funpage’a w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą w branży gastronomiczno-hotelowej Willa Miłosna.

Uprzejmie prosimy o dokładnie zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności. Ma ona zastosowanie w każdym przypadku, gdy kontaktują się Państwo z Nami poprzez naszą stronę www. lub funpage’a – np., gdy wysyłają Państwo do Nas wiadomość, zamawiają newsletter lub korzystają z formularza kontaktowego, udostępnionego na naszej stronie www. Oznacza to, że korzystając z naszej strony internetowej i kontaktując się z nami np. w celu skorzystania z naszych usług, wymiany korespondencji, lub wysłania zapytania – AKCEPTUJĄ PAŃSTWO NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚĆI.

Podstawę prawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s.1 ze zm.)w związku z regulacją ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe, Administrator zobowiązuje się przestrzegać podstawowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz wykazania ich przestrzegania (zasada rozliczalności) – do których należą:

a. Zasada przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem w sposób rzetelny i przejrzysty.

b. Zasada ograniczonego celu która oznacza, że dane osobowe mogą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz ich nieprzetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

c. Zasada minimalizmu, która oznacza, że dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i wyłącznie do celów dla których są przetwarzane.

d. Zasada prawidłowości, zgodnie z którą dane przetwarzane przez Administratora powinny być aktualne i poprawne, zaś dane osobowe które są nieprawidłowe powinny być niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

e. Zasada ograniczonego przetwarzania, która oznacza, że dane osobowe powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów, dla których dane te są przetwarzane.

f. Zasada integralności i poufności, które wymagają aby dane osobowe były przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym należytą ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: willamilosna.pl oraz odpowiednio funpage’a prowadzonego pod adresem: https://www.facebook.com/WillaMilosna.
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Siesta Aldona Ostrowska ul. Miłosna 2, 82-500, Kwidzyn.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora i Administratora: kontakt@willamilosna.pl.
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w ww. Serwisie lub funpage’u.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • prowadzenia newslettera;
  • obsługi zapytań przez formularz internetowy,
  • marketingowych tj. prezentacji oferty lub informacji,
  • zawarcia, zabezpieczenia lub wykonania umowy np. o świadczenie usług gastronomicznych lub hotelowych i związanych z nimi zleconych usług dodatkowych,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Dane te mogą być przetwarzane z uwagi na istotny interes Administratora do upływu terminów przedawnienia roszczeń wg zasad określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  • prowadzenia naszego funpage’a/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych, w tym informowania za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz aktualnej ofercie, w tym w celach kontaktu, wymiany korespondencji lub przesyłania informacji handlowych i zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia za pośrednictwem narzędzi funkcjonalnie powiązanych z naszym funpage’em lub kanałem mediów społecznościowych. Dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem mediów społecznościowych przetwarzamy przez okres aktywności użytkownika związanej z fungapage’m/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia konta przez użytkownika lub usunięcia użytkownika, którego dane są przetwarzane z naszego profilu/konta/kanału.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie umowy powierzenia;
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony;
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora,
  • firmy świadczące na rzecz Administratora i w związku z użytkowaniem Serwisu lub funpage’a przez użytkowania takich usług jak: pocztowych, kurierskich, prawnych, graficznych, reklamowych.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu oraz zawarcia, wykonania i rozliczenia zleconej usługi.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e- mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w Serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookies.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
   każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: